Βιογραφικό σημείωμα

Χειμώνας Θεόδωρος

Ο Δρ. Θεό­δωρος Χει­μώνας γεν­νήθηκε το 1977 στη Θεσ­σαλονίκη και μεγά­λωσε στον Χολαργό. Εισή­χθη με Πανελ­λήνιες εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι­στημίου Πατρών, από όπου και απο­φοίτησε με τον υψηλότερο βαθμό μεταξύ των συμφοι­τητών του έτους του. Διατέλεσε επιστη­μονικός συνεργάτης του Ωνασείου Καρδιο­χειρουργικού Κέντρου και ειδικεύτηκε στην Καρδιο­λογία στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχι­κού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ). Παράλληλα μετέφρασε και επιμε­λήθηκε πολυάριθμα πανεπι­στημιακά ιατρικά συγγράμματα, εργασία που συνε­χίζει και σήμερα. Ανακη­ρύχθηκε Διδάκτωρ Πανεπι­στημίου Ιωαν­νίνων μετά από επιτυχή υπεράσπιση της δια­τριβής του πάνω στον καρδι­αγγειακό κίνδυνο. Έκτοτε εργάζεται ως συνεργάτης της Α' Καρδιο­λογικής Κλινικής του Ερίκκος Ντυνάν Hospital Center και ως επιστη­μονικά υπεύθυνος του καρδιο­λογικού εργαστη­ρίου του διαγνω­στικού κέντρου Βιότυπος Ζωγράφου, ενώ παράλ­ληλα διατηρεί το ιδιω­τικό ιατρείο του στον Χολαργό.

Έχει εξειδι­κευτεί στις νεότερες τεχνικές υπερηχο­καρδιογραφίας, όπως 3D υπερηχο­καρδιογραφία, δυναμική υπερηχο­καρδιογραφία (stress echo), υπερηχο­καρδιογραφία αντίθεσης, ιστική παρα­μόρφωση (strain and speckle tracking), διοισο­φάγειος υπερηχο­καρδιογραφία, κ.α. Έχει ασχοληθεί εκτενώς, τόσο κλινικά όσο και ερευνητικά, με την καρδιαγ­γειακή πρόληψη και συγκεκριμένα με την επιδημιο­λογία της καρδιαγ­γειακής νόσου, την εκτίμηση του καρδιαγ­γειακού κινδύνου, καθώς και τη διάγνωση και θεραπεία παραγόντων κινδύνου όπως η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία και υπερχολη­στερολαιμία, το μεταβολικό σύνδρομο, κ.α. Έχει μάλιστα αποτελέσει επανειλημ­μένα μέλος της Συντονι­στικής Επιτροπής της Ομάδας Εργασίας Επιδημιο­λογίας και Πρόληψης της Ελληνικής Εται­ρείας Αθηρο­σκλήρωσης. Παράλληλα, έχει μακρό­χρονη εμπειρία στην παρακο­λούθηση ασθενών με προβλή­ματα όπως στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυο­καρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, υπερ­τροφική και διατατική μυοκαρδιο­πάθεια, κολπική μαρμα­ρυγή και πτερυγισμό, υπερ­κοιλιακή ταχυκαρδία, έκτακτες συστολές και άλλες αρρυθμίες, στένωση ή ανεπάρ­κεια αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας ή άλλες βαλβιδο­πάθειες, προσθετικές βαλβίδες, συγκοπικά και λιπo­θυμικά επεισόδια, κ.α. Συνεργά­ζεται με καταξιω­μένους επεμβατικούς καρδιο­λόγους και καρδιο­χειρουργούς για την περαιτέρω αντιμετώ­πιση ασθενών που χρειάζονται παρεμ­βάσεις όπως αορτο­στεφανιαία παράκαμψη, αντικα­τάσταση βαλβίδας, στεφανιο­γραφία, αγγειο­πλαστική, εμφύτευση βηματο­δότη, ηλεκτρο­φυσιολογική μελέτη, κατά­λυση κολπικής μαρμαρυγής, κ.α.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Επαγγελματική δραστηριότητα

 • 2016-σήμ      Διατήρηση ιδιωτικού ιατρείου στο Χολαργό.
 • 2016-σήμ      Επιστημονικά υπεύθυνος Καρδιολογικού Εργαστηρίου Βιότυπου Ζωγράφου.
 • 2015-σήμ      Εξωτερικός συνεργάτης Α' Καρδιολογικής Κλινικής‘Ερρίκος Ντυνάν’ Hospital Center.
 • 2015-2019    Συνεργάτης Βιοϊατρική ΑΕ.
 • 2015                Εξειδικευόμενος στη ΜΕΘ του ΓΝΑ ‘Ευαγγελισμός’.
 • 2015                Κτήση τίτλου Ειδικότητας Καρδιολογίας.
 • 2011-2014    Ειδικευόμενος Καρδιολογίας στο 417 ΝΙΜΤΣ.
 • 2010-2011    Ειδικευόμενος Καρδιολογίας στο ΓΝ Άργους.
 • 2007-2009    Ειδικευόμενος Παθολογίας στο ΓΝ Άργους, στα πλαίσια της ειδίκευσης στην Καρδιολογία.
 • 2004-σημ      Μετάφραση και επιμέλεια ιατρικών κειμένων.
 • 2006-2007    Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.
 • 2005-2007    Επιστημονικός συνεργάτης της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.
 • 2003-2004    Εκπλήρωση Υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου (αγροτικό) στο Γ.Ν-Κ.Υ Κρεστένων Ηλείας.

Ξένες Γλώσσες

 • 1990    Certificate of Proficiency in English (Cambridge).
 • 1991    Certificat Pratique de Langue Francaise 1er degre (Sorbonne).
 • 1993    Zertifikat Deutsch als Fremdsprache.

Σπουδές

 • 2019    Εξειδίκευση στις νεότερες τεχνικές υπερηχοκαρδιογραφίας.
 • 2017    Απονομή τίτλου διδάκτορος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μετά την επιτυχή υπεράσπιση της διατριβής με θέμα "Καρδιαγγειακός κίνδυνος ατόμων με μεταβολικό σύνδρομο", με βαθμό άριστα.
 • 2003    Αποφοίτηση από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (πρωτεύσας του έτους).
 • 1995    Αποφοίτηση από το 1ο Γενικό Λύκειο Χολαργού.
Χειμώνας Θεόδωρος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ PEER-REVIEWED ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Chimonas T, Karagiannis A, Athyros VG, Achimastos A, Elisaf M, Panagiotakos DB; Assessing The Treatment Effect in Metabolic Syndrome Without Perceptible diabeTes (ATTEMPT) Collaborative Group. “Blood pressure levels constitute the most important determinant of the metabolic syndrome in a Mediterranean population:a discrimination analysis.” Metab Syndr Relat Disord.2010 Dec;8(6):523-9. Epub 2010 Aug 17.
 • Chimonas T, Athyros VG, Ganotakis E,Nicolaou V, Panagiotakos DB, Mikhailidis DP, Elisaf M; Assessing the Treatment Effect in Metabolic Syndrome Without Perceptible diabeTes (ATTEMPT) Collaborative Group. “Cardiovascular risk factors and estimated 10-year risk of fatal cardiovascular events using various equations in Greeks with metabolic syndrome.” Angiology. 2010 Feb-Mar;61(1):49-57.
 • Chimonas T, Fanouraki I, Liberopoulos EN, Chimonas E, Elisaf M. “Diverging trends in cardiovascularmorbidity and mortality in a low risk population.” Eur J Epidemiol. 2009;24(8):415-23. Epub 2009 Jun 17.
 • Collaborator in: Athyros VG,Karagiannis A, Ganotakis ES, Paletas K, Nicolaou V, Bacharoudis G, Tziomalos K,Alexandrides T, Liberopoulos EN, Mikhailidis DP; Assessing The Treatment Effect in Metabolic syndrome without Perceptible diabeTes (ATTEMPT) Collaborative Group. “Association between the changes in renal function and serum uric acid levels during multifactorial intervention and clinical outcome in patients with metabolic syndrome. A post hoc analysis of the ATTEMPT study.” Curr Med Res Opin. 2011 Aug;27(8):1659-68. Epub 2011 Jun 30.
 • Collaborator in: Athyros VG,Ganotakis E, Kolovou GD, Nicolaou V, Achimastos A, Bilianou E, Alexandrides T,Karagiannis A, Paletas K, Liberopoulos EN, Tziomalos K, Petridis D, Kakafika A,Elisaf MS, Mikhailidis DP; Assessing The Treatment Effect in Metabolic Syndrome Without Perceptible Diabetes (ATTEMPT) Collaborative. “Assessing the treatment effect in metabolic syndrome without perceptible diabetes (ATTEMPT): aprospective-randomized study in middle aged men and women.” Curr Vasc Pharmacol. 2011 Nov;9(6):647-57.
 • Rhyne J, Ryan MJ, White C, Chimonas T, Miller M. “Two Novel Mutations in CETP (Gln87X, Gln165X) Associated with Marked Hyperalphalipoproteinemia and Minimal Coronary Artery Disease.” J Mol Med. 2006 Aug;84(8):647-50.