Φωτογραφίες ιατρείου

Φωτογραφίες από το χώρο αναμονής, το γραφείο και το εξεταστήριο.

Σύνθεση τοίχου
Αίθουσα αναμονής και είσοδος γραφείου
Αίθουσα αναμονής
Ο υποφαινόμενος και η βιβλιοθήκη
Ο υποφαινόμενος στο εξεταστήριο
Δεύτερη αίθουσα αναμονής
Το εξεταστήριο